โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2

โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2

เว็บไซต์ราชกิจจาบุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564

วันนี้ (6 ก.พ.2564) เว็บไซต์ราชกิจจาบุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ.2564

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นั้น บัดนี้ จะสิ้นกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

Next Post

"โย ยศวดี" เผยรอยแดงที่คอ เตือนภัยใกล้ตัวจากแมลงตัวเล็กๆ แต่พิษร้ายแรง

อาทิตย์ ก.พ. 7 , 2021
เรียกว่าเป็นภัยใกล้ตัวอีกหนึ่งเรื่อง สำหรับความรุน […]