สบส.ยันรักษาฟรีใน รพ.เอกชน ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ยืนยันผู้ป่วยที่เข้ารักษาโรคโควิด 19 ในสถานพยาบาลเอกชน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองตั้งแต่ต้นจนจบ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (4 พ.ค.2564) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละวัน และมีข่าวว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน รพ.เอกชน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนต่างเอง เช่น ค่าห้องพัก ค่าห้องความดันลบ หรือค่ายา ฯลฯ

จึงขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่า ข้อมูลดังกล่าว ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

กำหนดให้ผู้ป่วยโรคโควิด 19 เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน สามารถเข้ารับสิทธิการรักษาในสถานพยาบาล ตามสิทธิรักษาของตนเอง หรือสถานพยาบาลใดก็ได้ ทั้งรัฐและเอกชน

หรือแม้แต่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการเข้าข่าย ที่จะติดเชื้อโรคโควิด 19 ก็สามารถเดินทางไปตรวจที่สถานพยาบาลใดก็ได้ หากแพทย์วินิจฉัยว่า เป็นผู้ป่วยโรคโควิด 19 จะถูกส่งตัวรักษาตามกระบวนการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ยกเว้น การขอใช้สิทธิเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวก ให้เป็นสิทธิของผู้ป่วยหรือญาติ ที่จะทำความยินยอมตกลงกับสถานพยาบาล

หากสถานพยาบาลเอกชนแห่งใดปฏิเสธการรักษา หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยหรือญาติ จะถือว่ามีความผิดตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอให้วางใจได้ว่า ในกรณีที่เจ็บป่วยด้วยโรคโควิด 19 จะสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล จากสถานพยาบาลเอกชนได้ โดยที่ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่ม

 

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด 19 ของสถานพยาบาลเอกชนนั้น ให้สถานพยาบาลเอกชน รวบรวมเอกสารหลักฐาน สรุปค่าใช้จ่าย ส่งให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

เพื่อแจ้งให้กองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย 3 กองทุน ได้แก่ 1.กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2.กองทุนรักษาพยาบาลประกันสังคม และ3.กองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการทราบ

หลังจากนั้นกองทุนจะดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในอัตราตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขฯ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน ในการเบิกจ่าย

หากผู้ป่วยหรือญาติฯ พบสถานพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด 19 สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน สบส. 1426 แต่หากอยู่ในต่างจังหวัด ให้แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่

Next Post

มติ มส.ชี้ "พระมหาสมปอง" เข้าข่ายยุ่งเกี่ยวการเมือง

อังคาร พ.ค. 4 , 2021
มติ มส.ชี้ พระมหาสมปอง เข้าข่ายยุ่งเกี่ยวการเมือง […]