ราชกิจจาฯ ประกาศแบบวัคซีนพาสปอร์ตรองรับเดินทางต่างประเทศ

ราชกิจจานุเบกษาตีพิมพ์แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศแล้ว แต่ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเท่านั้น

วันนี้ (20 เม.ย.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ตีพิมพ์เอกสาร 2 ฉบับ เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือ วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) โดยเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ลงนามโดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สาระสำคัญ คือให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดทำวัคซีนพาสปอร์ต

ซึ่งเป็นหนังสือรับรอง ที่มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชื่อ และข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

โดยมีเงื่อนไข คือเอกสารรับรองนี้จะออกให้เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาของราชอาณาจักรไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก และจะต้องมีลายมือชื่อของอธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ที่อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ออกเอกสารรับรอง พร้อมประทับตราหน่วยงานของผู้ที่ออกเอกสารรับรองนั้น โดยเอกสารรับรองนี้จะรับรองเป็นรายบุคคลเท่านั้น

Next Post

เปิดภารกิจอาสาสมัครสายด่วน 1668 หาเตียงรับผู้ป่วยโควิด

พุธ เม.ย. 21 , 2021
เปิดภารกิจอาสาสมัครสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 รับสาย ตรว […]