ยกระดับคุมเข้ม! ห้ามเข้า-ออก 5 จังหวัดควบคุมสูงสุด

ยกระดับคุมเข้ม! ห้ามเข้า-ออก 5 จังหวัดควบคุมสูงสุด

นายกฯ ออกข้อกำหนดยกระดับมาตรการป้องกันโรค ห้ามเข้า-ออก 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด พร้อมให้ใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ-หมอชนะ

วันนี้ (6 ม.ค.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) ดังต่อไปนี้

1.การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค แนะนำให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ และ หมอชนะ
2.การยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเช้มงวดอย่างยิ่ง ซึ่งมีความเสี่ยงจะเกิดการระบาดของโรคเพิ่มขึ้น ได้แก่ จ.จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร

โดยให้บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น โดยแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เว้นแต่บุคคลที่ได้รับการยกเว้น

3.การปราบปรามและลงโทษผู้กระทำผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค
4.โทษ ผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดซึ่งออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ย่อมเป็นความผิดซึ่งอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านรายละเอียดได้ที่

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17)

Next Post

Rhotex Inc. Imposes a New Eco-Friendly Concept to Cryptocurrency Mining

พฤหัส ม.ค. 7 , 2021
TORONTO, Jan 7, 2021 – (ACN Newswire) &#8211 […]