ครม.ไฟเขียว “นายกรัฐมนตรี” คุม COVID-19 คนเดียว

ครม.มีมติเห็นชอบโอนอำนาจรัฐมนตรีภายใต้กฎหมาย 31 ฉบับให้นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ไข COVID-19 มีผลวันนี้

วันนี้ (27 เม.ย.2564) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างประกาศเรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปรามยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชน จำนวน 31 ฉบับ เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ COVID-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

 • พ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558
 • พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510
 • พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561 
 • พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
 • พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497
 • พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
 • พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
 • พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ พ.ศ.2562
 • พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
 • พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
 • พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
 • พ.ร.บ.ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495
 • พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530
 • พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551
 • พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
 • พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551
 • พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558
 • พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 • พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533
 • พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522
 • พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 • พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535
 • พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 • พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
 • พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
 • พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509
 • พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541
 • พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
 • พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
 • พ.ร.บ.องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509
 • พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522

 

ทั้งนี้ ให้รวมถึงกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวข้างต้นด้วย ให้ส่วนราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายข้างต้นยังคงใช้อำนาจหน้าที่เช่นเดิมต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่จะมีประกาศหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) เสนอให้ยกเลิกประกาศ เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 พ.ค.2563 และให้ครม.เห็นชอบร่างประกาศ เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) นี้แทนมีผลตั้งแต่วันนี้ ( 27 เม.ย.)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

“หมอยง” ไขข้อสงสัยโควิดสายพันธุ์ “อินเดีย-เบงกอล”

“นายกรัฐมนตรี” สั่งหาวัคซีน-เร่งช่วยผู้ป่วยตกค้าง 1,400 คน

 

Next Post

เสียงตามสาย "ภาษาเขมร" ตร.คลองลึก เตือนใส่แมสก์ออกจากบ้าน

พุธ เม.ย. 28 , 2021
ตำรวจ สภ.คลองลึก จ.สระแก้ว ประกาศเสียงตามสายเป็นภา […]